Nội dung TBMT


CHÚ Ý

(Đây sẽ là bản thay đổi cuối cùng 15:08 Ngày 26/11/2018)
(Click)Gia hạn:
Thời điểm đóng thầu gia hạn từ 09:00 ngày 26/11/2018 đến 09:00 ngày...

CHÚ Ý

(Đây sẽ là bản thay đổi cuối cùng 10:56 Ngày 10/10/2018)
(Click)Trị giá bảo đảm dự thầu: 219.950.000 VNĐ...
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181021910   -   00 Thời điểm đăng tải  10/10/2018 10:19
 Lĩnh vực   Phi tư vấn
 Gói thầu Dịch vụ thử vỉa giếng thứ 4 (TH-1X) lô 12/11, năm 2108 (Gói thầu số DV-295/18-DVL)
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Kê hoạch mua sắm VTTB, thuê dịch vụ năm 2018, Lô 12/11
 Nguồn vốn Lô 12/11
 Bên mời thầu Z019098 - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20181021814
 Tên KHLCNT
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi quốc tế
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 16/10/2018 - 08:00 Đến ngày  10/12/2018 - 09:00
 Địa điểm Tầng 12, phòng Thương mại Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu. (Hiền-ĐT-5121; email: hienht.hq@vietsov.com.vn)
 Điện thoại liên hệ 0643839871
 Giá bán 500.000 VND
 Thời điểm mở thầu 10/12/2018 - 09:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 219.500.000 VND (Hai trăm mười chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 28 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Dịch vụ thử vỉa giếng thứ 4 (TH-1X) lô 12/11, năm 2108 (Gói thầu số DV-295/18-DVL)
 Hồ sơ mời thầu