Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư


Loại dự án  DỰ ÁN PPP
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Loại thông báo  Dự án thực
Số KHLCNĐT  20181022479 - 00
Tên dự án  Dự án đầu tư xây dựng bến xe khách xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)
Bên mời thầu  Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
Hình thức lựa chọn nhà đầu tư
 Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà đầu tư  Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng  BOT
Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư của dự án   27.106.150.000  đồng
Vốn đầu tư nhà nước tham gia thực hiện dự án    
Loại hợp đồng BOT
Địa điểm thực hiện dự án  (Thành phố Hà Nội)
Thời gian thực hiện hợp đồng  19 năm
Tên kế hoạch  
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư  Quý IV năm 2018
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 1653QD.signed.pdf