Tra cứu kết quả sơ tuyển gói hỗn hợp


Hiện trạng thông báo
Số TBMST null-null
Ngày đăng Ngày nhập kết quả
Tên bên mời thầu null
Tên dự án null
Ngày mở sơ tuyển

STT Danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển Địa chỉ nhà thầu Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động
1 Công ty cổ phần Bất động sản HANO-VID 430, Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội